Friese Geboortegedichten & Fryske Geboortegedichtjes

Zoals er vele prachtige geboortegedichtjes bestaan in de Nederlandse taal, bestaan er ook friese geboortegedichten in de Friese taal (voor de goede orde: dit is geen dialect maar een taal). Friese geboortegedichten en korte Friese geboortegedichtjes vind je hier bij Gedachten-Gedichten. Deze Fryske geboortegedichten kunnen van pas komen als u iemand kent, die een baby verwacht of onlangs heeft gekregen én uit Friesland komt of een achtergrond heeft in het Friese land. Leest u gerust deze mooie, leuke, bijzondere gedichten in het Fries, misschien komt dit uw Fries ook wat ten goede.


« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »

- met in het bijzonder onze hartelijke dank aan Trudy Bouma -

Krekt op'e wrâld
en net mear fuort te tinken
Noch o sa lyts
mar mei jimme derby
meie wij ûnderfine
wat echte rykdom is

In lyts begjin
in eigen gesicht
In grut geskink
mar ek in plicht
Hear, help ús har by
wolle Jo mei har troch it libben gean

Ús lok is mei wurden net út te lizzen
mar wy hoopje it troch de jierren
mei laefde te sizzen

In wûnder bliuwt it sûnder mear
In lyts sûn jonkje, ek dizze kear
Hy sil heit en mem de hannen bine
Dy kinne har dêr wol yn fine
Mar it moaiste is foar my
Ik haw der in boarterskammeraat by

Do makkest de wrâld sa ljocht
Sjoch hoe't de sinne nei dy laket

In grut wûnder
Foar sommigen gewoan
Foar ús tige bysûnder

In bertewûnder
wurden sizze net
wat wy no fiele

Nei in lange spannende tiit
binne wy no safolste bliid
Tankber fertelle wy
wy hawwe der in jonkje by

Twa blauwe eagjes
in kopke my swart hier
50 cm lingte, goed 7 poun swier

De earste al op in bernefiets
al is it noch een lyts mantsje
en hjir leit wer
dochs o sa lyts
de twadde in 't ledikantsje