Friese Geboortegedichten & Geboortegedichtjes 4

Zoals er vele prachtige geboortegedichtjes bestaan in de Nederlandse taal, bestaan er ook friese geboortegedichten in de Friese taal (voor de goede orde: dit is geen dialect maar een taal). Friese geboortegedichten en korte Friese geboortegedichtjes vind je hier bij Gedachten-Gedichten. Deze Fryske geboortegedichten kunnen van pas komen als u iemand kent, die een baby verwacht of onlangs heeft gekregen én uit Friesland komt of een achtergrond heeft in het Friese land. Leest u gerust deze mooie, leuke, bijzondere gedichten in het Fries, misschien komt dit uw Fries ook wat ten goede.


« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »

- met in het bijzonder onze hartelijke dank aan Trudy Bouma -

Wy winskje dy in libben fol frede
Wy hoopje datsto de frede fine silst
tichtby en fierôf

Foar in twilling
Twa nije libbentjes
dy giene groeien
Foar ús wie it in wûnder
dat begûn te bloeien

Elts nij libben
is in nij wûnder
wat sûnder God
net barre koe

Tige lyts en dochs hiel grut
sa jong en dochs folslein
It bliuwt in ivich wûnder
'n wûnder sûnder ein...

Berte... is as in dize yn 'e iere moarn
hoeden siket it in wei
Ynienen brekt de sinne troch
en begiint in nije dei

Sa steane wy by 't widske fan ús bern
stil nei dit Godsgeskink te sjen
It is gjin dream mar wurklikheid
Dit wûnder dat op 't kessen leit

Lyts en fyn, de wrâld leit foar dy iepen
Berne út leafde, kostberder as goud in leaf
lyts famke oan ús tabetroud

Foar in twilling
Twa oesters yn 't liif
Twa pearels yn 'e widze

Sa tear
sa lyts
en beide sa bysûnder
Troch Him oan ús tabertroud
dit grutte wûnder

In nij libben
in nij begjin
sa bisto berne
út leafde
in wûnder is ûs skonken
troch Him

Noch stil fan 't bertewûnder
sjogge wei nei ús berntsje, sa bysûnder
Dat har libben wêze mei as de sinne
mei waarmte, lok en leafde om har hinne